Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kolsko

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr SK.0050.50.2019 Wójta Gminy Kolsko z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Konotopie.

 OGŁOSZENIE O KONKURSIEWójt Gminy Kolsko

Ogłasza konkurs na stanowisko:

 1. Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Konotopie

z siedzibą: Plac Powstańców Wielkopolskich 7, 67 – 416 Konotop 1. Organ prowadzący: Gmina Kolsko

 2. Nazwa i adres placówki:

Zespół Edukacyjny w Konotopie obejmujący Szkołę podstawową i Przedszkole Publiczne – Plac Powstańców Wielkopolskich 7, 67 – 416 Konotop

 1. Wskazanie wymagań wobec kandydatów

Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej lub publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, magister, inżynier, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;

 2. ukończył studia wyższe lub podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświat zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 4. uzyskał:

 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie pięciu lat pracy lub

 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

 3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dni 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznym, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458);

 7. w przypadku cudzoziemca –posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.).

 1. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej Porozumienia o Wolnym Handlu;

 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister lub równorzędny;

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 5. spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2,5,6,8,10 i 11. 1. Wskazanie wymaganych dokumentów

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz, 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Edukacyjnego w Konotopie, zawierającą w szczególności:

 1. priorytety działania Zespołu Edukacyjnego,

 2. źródła finansowania działalności Zespołu Edukacyjnego z określeniem kwot
  i ewentualnych źródeł zewnętrznych,

 3. program optymalizacji wydatków Zespołu Edukacyjnego;

 1. życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 • stażu pracy pedagogicznej –w przypadku nauczyciela, albo

 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 • imię (imiona) i nazwisko,

 • datę i miejsce urodzenia,

 • obywatelstwo,

 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 1. poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust.
  2 świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

 2. poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
  z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu Kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
  7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) –
  w przypadku cudzoziemca;

 4. oświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);

 8. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i 3a ustawy
  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
  z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

 9. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

 10. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 11. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) –
  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
  z pełni praw publicznych;

 13. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, które to oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia; 1. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

Na żądanie komisji konkursowej kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany.

 1. Informacje o sposobie i terminie składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Konotopie”

W terminie do dnia 11 czerwca 2019 r. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko
w godz.: od 7
30 do 1530 lub listem poleconym na adres:

Urząd Gminy Kolsko

Ul. Piastowska 12

67 – 415Kolsko

W przypadku wysłania dokumentów pocztą za datę doręczenia uważa się dzień wpływu do Urzędu Gminy kolsko.

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 1. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana osobnym zarządzeniem przez Wójta Gminy Kolsko.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.Załączniki

konkurs konotop-30052019143252 (203.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Angelika Zapf
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Angelika Zapf
Data wprowadzenia:2019-05-27 09:02:13
Opublikował:Angelika Zapf
Data publikacji:2019-05-27 09:04:41
Ostatnia zmiana:2019-05-30 14:39:54
Ilość wyświetleń:92

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij