Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kolsko

Kolorowy pasek

Referent

WÓJT  GMINY  KOLSKO
OGŁASZA  NABÓR
NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE
R E F E R E N T

 

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
3) posiadania kwalifikacji zawodowych wymaganych do pracy na wskazanym
   stanowisku,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo
    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie wyższe,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane wykształcenie z zakresu administracji, prawa pracy lub pokrewne,
2) zakres obowiązujących przepisów na wskazanym stanowisku:
    a) ustawa z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017 r.,
        poz. 1875 z późn.zm.),
    b) ustawa z dnia 5 styczni 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz.15 i 1089
        zm. 2018 r. poz.4, 130 i 138)
    c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
       (Dz.U. z 2017 r. poz.1257, zm. z 2018 r. poz.149 i 650),
    d) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U.
        z 2016 r. poz.902 zm. z 2017 r. poz.60, 1930),
    e) ustawa  z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (tj.Dz.U. z 2018 r. po.917),
    f) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
       zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj.Dz.U. z 2008 r. nr 14 poz.92
       z późn.zm.),
3) znajomość z zakresu zadań jednostek samorządu terytorialnego,
4) umiejętność czytania i interpretowania przepisów prawa,
5) zdolność analitycznego myślenia, samodzielność,
6) łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
7) umiejętność sprawnej organizacji pracy,
8) rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
9) odporność na stres,
10) pracowitość, odpowiedzialność, dokładność,
11) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań, odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
1) obsługa Rady Gminy i jej organów,
2) kadry pracowników Urzędu Gminy,
3) zawieranie umów zleceń,
4) prowadzenie spraw z zakresu Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
5) prowadzenie spraw z zakresu zatrudniania pracowników młodocianych przez
     przez przedsiębiorców,
6) prowadzenie spraw udzielania pomocy uczniom o charakterze materialnym
     (stypendia),
7) udział w przeprowadzeniu wyborów samorządowych,
8) nadzór nad harmonogramem badań okresowych i szkoleń BHP pracowników,
9) sprawozdawczość na rzecz GUS,
10) sprawy związane z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
     Niepełnosprawnych).

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) praca w wymiarze pełnego etatu,
2) zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
3) pakiet socjalny,
4) miejsce stanowiska pracy znajduje się na parterze w budynku 2-kondygnacyjnym
    bez windy.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
2) życiorys zawodowy,
3) dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje
    i umiejętności,
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
    na wskazanym stanowisku,
6) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
    publicznych,
7) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
    za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
    przestępstwo skarbowe.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kolsko  w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wyniósł co najmniej 6%.

List motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.992).

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds. obsługi Rady Gminy i kadr,  należy składać osobiści lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kolsko, 67-415 Kolsko,  ul. Piastowska 12 w terminie do
11 czerwca 2018 roku  do godz. 15:00 .

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne, zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji.

7.Dodatkowe informacje:
1) oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
    (w przypadku przesyłki liczy się data wpływu do urzędu),
2) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
    Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kolsko przy
    ulicy Piastowskiej 12,
3) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani
    do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone,
4) Wójt Gminy Kolsko zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania
     lub braku rozstrzygnięcia naboru,
5) dodatkowe informacje , można uzyskać pod numerem telefonu - 68 3524177.

Kolsko, dnia 23 maja 2018 r.

Metadane

Źródło informacji:Adrian Dwojak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adrian Dwojak
Data wprowadzenia:2018-05-30 08:15:30
Opublikował:Adrian Dwojak
Data publikacji:2018-05-30 08:20:26
Ostatnia zmiana:2018-05-30 08:20:31
Ilość wyświetleń:69

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij