Wójt Gminy Kolsko
o g ł a s z a
drugie pisemne przetargi nieograniczone

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kolsko gmina Kolsko:

1. dz. nr 716/10 o pow. 1285 m2, cena wywoławcza 24.850,00 zł, wysokość wadium 2.485,00 zł
2. dz. nr 716/11 o pow. 1383 m2, cena wywoławcza 26.650,00 zł, wysokość wadium 2.665,00 zł
3. dz. nr 716/14 o pow. 1251 m2, cena wywoławcza 24.150,00 zł, wysokość wadium 2.415,00 zł
4. dz. nr 716/16 o pow. 1121 m2, cena wywoławcza 22.750,00 zł, wysokość wadium 2.275,00 zł

Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr ZG1N/00028682/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.
Dla w/w nieruchomości odbyły się przetargi: I– 04 września 2019 r.
Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Część jawna przetargów odbędzie się 24 lutego 2020 r. o godz. 10.10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12.

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 20 lutego 2020 r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 20 lutego 2020 r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 20 lutego 2020 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu.
W przypadku wpłaty wadium w imieniu innego podmiotu dodatkowo w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać ten podmiot.
Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 20 lutego 2020 r. w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki nr ……. położonej w Kolsku”.


Oferta powinna zawierać :
1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia oferty,
3. oznaczenie nieruchomości,
4. oferowaną cenę i sposób zapłaty,

Do oferty należy dołączyć:
- dowód wniesienia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się warunkami i regulaminem przetargu,
- oświadczenie o zwrocie wadium,
- klauzulę informacyjną RODO.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargu w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5,
w godzinach urzędowania.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119
z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kolsko można uzyskać na stronie www.bip.gminakolsko.com.pl w zakładce „RODO”.