Gminny Komisarz Spisowy - Wójt Gminy Kolsko

na podstawie art. 20  ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia spisu rolnego na terenie Gminy Kolsko. Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach od 01 września 2020 do 30 listopada 2020 r.

1.      Naboru na kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

a)      pełnoletnich;

b)      zamieszkałych na terenie Gminy Kolsko;

c)      posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

d)     posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

e)      które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2.      Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkte) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Oświadczenie to musi zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

3.      Kandydat na rachmistrza terenowego:

a)      zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, które zostanie wyznaczone w terminie pomiędzy 03.08.2020r -11.09.2020r;

b)      jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego gminnego komisarza spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

 

4.      Rachmistrza terenowegopowołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 

5.      Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

 

6.      Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

 

7.      Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

a)      zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);

b)      kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;

c)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(zał. 2)

d)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 3),

e)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (zał. 4).

 

8.      Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko

 

9.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r.do 08.07.2020 r.(decyduje data wpływu do Urzędu).

 

10.  Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Marta Bosy Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, tel: 683521115

 

Załączniki do pobrania na dole strony.