Zgodnie z uchwałą Nr IV/28/2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 33, poz. 677) informuję o rozpoczęciu konsultacji:

1.Przedmiot i cel konsultacji:                                                                                    
- przedstawienie projektu Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami      pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku          publicznego na rok 2021,  stanowiącego załącznik do ogłoszenia w celu możliwości      wyrażenia opinii o przedmiotowym projekcie,

- projekt Programu  jest dostępny na stronie  www.gminakolsko.com.pl oraz  www.kolsko.bip.net.pl wraz z formularzem do konsultacji  w zakładce: Aktualności, obwieszczenia, informacje.

2.Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

    1) rozpoczęcie konsultacji – 28.09.2020 r.

    2) zakończenie konsultacji – 09.10.2020 r.

3.Forma konsultacji:

     1)  konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza, stanowiącego    załącznik do ogłoszenia,             

      2) opinie i uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, 67-415 Kolsko, ul. Piastowska 12 w godzinach urzędowania. Formularz również można przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gminakolsko.com.plw terminie do 9 października 2020 r.

Kolsko, dnia 16 września 2020 r.

                                                                                                                               Wójt

                                                                                                                 /-/ Henryk Matysik