Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019 poz. 1362) Wójt Gminy Kolsko ogłasza drugi pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Konotop:

Działka nr 937 o powierzchni 8,4729 ha (łąki trwałe)
Cena wywoławcza 190.000,00 zł, wysokość wadium 10.000,00 zł.

Dla w/w nieruchomości odbył się pierwszy przetarg w dniu 30 października 2020 r.

Sprzedaż nieruchomości rolnych jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106).

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr ZG1N/00060812/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

PRZEZNACZENIE:
Działka nie posiada opracowanego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym Uchwałą Nr VII/55/2003 Rady Gminy w Kolsku w dniu 04 lipca 2003r., stanowi ekologię (las, park, tereny otwarte) obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej (łąki).

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się dnia 12 marca 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12.

WADIUM
Wadium należy wpłacić wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 08 marca 2021 r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu
08 marca 2021 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu. W przypadku wpłaty wadium w imieniu innego podmiotu dodatkowo w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać ten podmiot.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

ZGŁOSZENIE I KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU
Z uwagi na fakt, że przedmiot przetargu stanowi nieruchomość rolna zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny i inne osoby spełniające warunki określone w art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego wymogi dotyczące nabywcy nieruchomości rolnej spełnia jeden z małżonków.
Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy.
Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie na obszarze, której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny (lub podmiot wymieniony w art. 2a ust. 3) w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Dla sprawdzenia czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikują się do uczestnictwa w przetargu niezbędne jest zgłoszenie uczestnictwa w przetargu.
Zgłoszenie wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi poniżej powinno być dokonane w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na działkę nr 937 położoną w Konotopie”.
Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania lub przesłać na adres Urząd Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12,
67-415 Kolsko do dnia 08 marca 2021 r. (data wpływu w urzędzie).
Komisja przetargowa odbędzie posiedzenie dnia 09 marca 2021 r. w celu zakwalifikowania osób mogących brać udział w przetargu, które spełnią warunki uczestnictwa zgodnie z art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Po posiedzeniu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kolsko lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu.
Zgłoszenie w przypadku rolników indywidualnych powinno zawierać:
1) pismo deklarującego udział w przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Konotop gmina Kolsko działka nr 937,
o powierzchni 8,4729 ha;
2) oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (dotyczy wszelkich nieruchomości niezależnie od miejsca ich położenia i liczby gospodarstw), zgodnie z art. 7 ust. 5a) ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia;
3) kserokopię świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej lub zawodowej lub średniej lub wyższej, świadectwa z tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplomu z tytułem mistrza, wydanego przez państwową komisję egzaminacyjną, lub świadectwa albo zaświadczenia ukończenia trzech stopni zespołu przysposobienia rolniczego, albo świadectwa ukończenia szkoły przysposobienia rolniczego, a w przypadku osoby, która osobiście prowadzi gospodarstwo rolne przez okres krótszy niż 5 lat i w dniu ogłoszenia wykazu w/w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży miała nie więcej niż 40 lat - oświadczenia poświadczającego uzyskane kwalifikacje rolnicze, wraz z kserokopiami dowodów potwierdzających ich spełnienie;
4) zaświadczenie z odpowiedniego urzędu potwierdzającego ciągłość 5-letniego zamieszkania (zawierającego datę dokonania zameldowania pod aktualnym adresem na pobyt stały). Zaświadczenie wydane przez gminę ważne jest przez 2 miesiące od chwili wydania. Do okresu 5-letniego zameldowania, zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
5) dowód wpłaty wadium;
6) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz regulaminem i warunkami przetargu, oraz o nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń wraz z oświadczeniem o zwrocie wadium;
7) oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy Kolsko, w celu nabycia nieruchomości w drodze przetargowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz oświadczenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Kolsko dla celów nabycia nieruchomości.

W przypadku innych osób niż rolnik indywidualny, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego należy złożyć pismo deklarujące udział w przetargu wraz z zał. nr 5, 6 i 7 oraz dokument potwierdzający umocowanie w art. 2a w/w ustawy.

OFERTY NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
Pisemne oferty na zakup działki rolnej prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 08 marca 2021 r.
w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki numer 937 położonej w Konotopie”

Oferta powinna zawierać :
1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2.datę sporządzenia oferty,
3.oznaczenie nieruchomości,
4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,
Ustalona w wyniku przetargu cena za grunt płatna jest przelewem nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu  notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego gminy Kolsko.
Nabywca ponosi koszty aktu notarialnego.
Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargu w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5,
w godzinach urzędowania.

Nabywca kupuje działkę w stanie istniejącym (działka sprzedawana jest według danych ewidencji gruntów i budynków), wyjaśnienie i uregulowanie ewentualnych niezgodności obciążają nabywcę.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kolsko można uzyskać na stronie www.bip.gminakolsko.com.pl.