Wójt Gminy Kolsko
o g ł a s z a
pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Uście gmina Kolsko oznaczonej jako działka:

nr 496/15 o powierzchni 506 m2,  cena wywoławcza 13.000,00 zł, wysokość wadium 1.300,00 zł

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr ZG1N/00032217/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Na granicy działki nr 496/15 przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Dla w/w nieruchomości odbył się przetargi: I– 04 września 2019 r., II – 24 lutego 2020 r., III – 19 czerwca 2020 r. oraz IV – 18 września 2020 r.
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę letniskową.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Część jawna przetargu odbędzie się 12 marca 2021 r. o godz. 10.15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 08 marca 2021 r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 08 marca 2021 r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 08 marca 2021 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu.
W przypadku wpłaty wadium w imieniu innego podmiotu dodatkowo w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać ten podmiot.
Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 08 marca 2021 r. w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki letniskowej nr 496/15 położonej w Uściu ”.

Oferta powinna zawierać :
1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia oferty,
3. oznaczenie nieruchomości,
4. oferowaną cenę i sposób zapłaty,

Do oferty należy dołączyć:
- dowód wniesienia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się warunkami i regulaminem przetargu wraz z oświadczeniem o zwrocie wadium,
- klauzulę informacyjną RODO.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargu w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5,
w godzinach urzędowania.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119
z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji
o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kolsko można uzyskać na stronie www.bip.gminakolsko.com.pl w zakładce „RODO”.