WÓJT GMINY KOLSKO

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO URZĘDNICZE


Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kolsko, 67 – 415 Kolsko, ul. Piastowska 12.


  1. Określenie stanowiska: podinspektor


  2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy):

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości,

 2. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,

 3. rzetelność, terminowość, dokładność, dyspozycyjność oraz dbałość o własny rozwój zawodowy,

 4. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 6. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. nieposzlakowana opinia,

 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,


  3. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań):

 1. doświadczenie w pracy związanej z administracją samorządową,

 2. wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowośi,

 3. dokumenty potwierdzające podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tematyce związanej z zadaniami stanowiska pracy.


  4. Zakres zadań wykonywanych w szczególności na stanowisku:

 1. Sporządzanie list płac oraz wypłat dla pracowników urzędu oraz dla pracowników oświaty i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolsku.

 2. Sporządzanie list wypłat dla kontrahentów – świadczeniobiorców oraz osób fizycznych współpracujących z Urzędem w formie umów o charakterze cywilnoprawnym.

 3. Sporządzanie i prowadzenie indywidualnych kartotek zarobkowych.

 4. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 5. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

 6. Współpraca z komornikami i sądami w zakresie egzekucji świadczeń pieniężnych.

 7. Sporządzanie okresowych sprawozdań, w tym sprawozdań kadrowo-płacowych do GUS, ewidencji , zestawień dokonanych potrąceń itp.

 8. Prowadzenie księgowości placówek oświatowych.


  5. Ponadto, pracownik jest odpowiedzialny za:

 1. należyte i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz prawidłowe przechowywanie prowadzonych przez siebie akt i dokumentów,

 2. prawidłowe gromadzenie materiałów potrzebnych do załatwienia sprawy, wyczerpujące ustalenie stanu faktycznego,

 3. znajomość i ścisłe stosowanie obowiązujących przepisów,

 4. przestrzeganie terminów przy załatwianiu spraw,

 5. przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej,

 6. przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej wraz z rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji dotyczącej postępowania z materiałami archiwalnymi,

 7. uzupełnianie kwalifikacji zawodowych w zakresie wykonywanych zadań na stanowisku pracy,

 8. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

 9. posługiwanie się powierzonym sprzętem i materiałami zgodnie z ich przeznaczeniem.


  6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku referenta


Miejsce pracy

Praca w budynku Urzędu Gminy, który nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (piętrowy budynek Urzędu nie posiada windy). Warunki pracy bezpieczne.


Stanowisko pracy

 • Praca biurowa na pełen etat.

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia Ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kolsko w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 % .


 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia),

 5. podpisane czytelnie przez kandydata i złożone na oddzielnych kartkach pisemne oświadczenia:

  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  

z pełni praw publicznych,

  • o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze referent zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym referent.


Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.


Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane przez podmiot wystawiający dokument, a w przypadku dokumentów wystawianych przez kandydata podpisane czytelnie przez niego.


10. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego  

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze referent”, w terminie do dnia 
14 kwietnia 2021 r. do godziny 1500, w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko osobiście lub

 przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12, 67 – 415 Kolsko (decyduje data wpływu do Urzędu).


11. Informacje dodatkowe:


 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa.

 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia będzie można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Kolsko, pokój nr 1 lub zostaną odesłane tradycyjną pocztą.

 4. Wójt Gminy Kolsko zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania

lub braku rozstrzygnięcia naboru,

 1. Dodatkowe informacje , można uzyskać pod numerem telefonu – 68 3524177.


Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kolsko oraz na tablicach Urzędu Gminy Kolsko.


Wójt Gminy informuje kandydatów, że oferty niekompletne tj. nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych dokumentów i danych wymaganych  w dokumentach oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu składania ofert.

Kolsko, 31.04.2021 r.

Zatwierdzam

Wójt Gminy Kolsko

/-/ Henryk Matysik