Informacja
o prowadzonym Rejestrze Instytucji Kultury


Elektroniczny rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Kolsko, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 406) i rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 roku, poz. 189). Niezależnie od niniejszego Rejestru, dla każdej instytucji kultury prowadzona jest Elektroniczna Księga Rejestrowa. Zmiany wpisu w Rejestrze dokonuje się z urzędu, na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej. Dostęp do zawartości Rejestru jest otwarty i można z niego sporządzić wydruki. W celu wydania odpisu z Rejestru bądź Elektronicznej Księgi Rejestrowej, należy zwrócić się z wnioskiem do Wójta Gminy Kolsko, 67-415 Kolsko, ul. Piastowska 12. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w Elektronicznej Księdze Rejestrowej, natomiast odpis skrócony, zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze.