Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kolsko

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Kolsko ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Konotop.

Wójt Gminy Kolsko
o g ł a s z a
pisemne przetargi nieograniczone

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Konotop:
1. dz.nr 98/3 o pow. 1458 m2, cena wywoławcza 26.700,00 zł, wysokość wadium 2.670,00 zł
2. dz.nr 98/4 o pow. 2945 m2, cena wywoławcza 46.500,00 zł, wysokość wadium 4.650,00 zł

Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr ZG1N/00036162/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.
Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub produkcyjną.
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Nabywca ponosi koszty aktu notarialnego.
Dla w/w nieruchomości odbył się przetarg: I– 14 września 2018r.

Przetarg odbędzie się dnia 18 marca 2019. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12.

Ustalona w wyniku przetargu cena za grunt płatna jest przelewem nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu  notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Kolsko.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 14 marca 2019r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 14 marca 2019r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 14 marca 2019r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu.
W przypadku wpłaty wadium w imieniu innego podmiotu dodatkowo w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać ten podmiot.


Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 14 marca 2019r. w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki numer …..… (należy wpisać nr działki) położonej w Konotopie”

Oferta powinna zawierać :
1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2.datę sporządzenia oferty,
3.oznaczenie nieruchomości,
4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

Do oferty należy dołączyć:
- dowodu wniesienia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się warunkami i regulaminem przetargu,
- oświadczenie o zwrocie wadium,
- klauzulę informacyjną RODO.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargu w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5,
w godzinach urzędowania.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kolsko można uzyskać na stronie www.bip.gminakolsko.com.pl.

Załączniki

druk_oferty_konotop (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mapa (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw (13.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw-02082018125215 (14.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WARUNKI i reg PRZETARGU (260kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna szczególowa przetarg (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adrian Dwojak
Data utworzenia:2019-02-15 14:47:01
Wprowadził do systemu:Adrian Dwojak
Data wprowadzenia:2019-02-17 14:47:24
Opublikował:Adrian Dwojak
Data publikacji:2019-02-17 14:52:48
Ostatnia zmiana:2019-02-17 14:56:31
Ilość wyświetleń:383

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij