Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kolsko

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY KOLSKO OGŁASZA OTWARTY IKONKURENCYJNY NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT

 

WÓJT GMINY KOLSKO

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kolsko, 67 – 415 Kolsko, ul. Piastowska 12.


 1. Określenie stanowiska: referent


 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy):


 1. wykształcenie średnie,

 2. wiedza z zakresu administracji publicznej, w szczególności administracji samorządowej oraz spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku, a zwłaszcza: ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego; ustawa o własności lokali; Prawo budowlane, ustawa o dodatku mieszkaniowym; Prawo energetyczne; Kodeks Postępowania Administracyjnego; Kodeks Cywilny; ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; ustawa o finansach publicznych; ustawa o samorządzie gminnym,

 3. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,

 4. rzetelność, terminowość, dokładność, dyspozycyjność oraz dbałość o własny rozwój zawodowy,

 5. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,

 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 7. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. nieposzlakowana opinia,

 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,


 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań):


 1. doświadczenie w pracy związanej z administracją samorządową, gospodarką mieszkaniową i gospodarką wodno – kanalizacyjną,

 2. dokumenty potwierdzające podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tematyce związanej z zadaniami stanowiska pracy.


 1. Zakres zadań wykonywanych w szczególności na stanowisku:

1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej,

2) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

3) zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, gdzie współwłaścicielem jest gmina,

4) prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby urzędu i innych instytucji,

5) prowadzenie spraw z zakresu transportu publicznego,

6) prowadzenie spraw z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

7) w ramach zastępstwa – prowadzenie kasy.


 1. Ponadto, pracownik jest odpowiedzialny za:

 1. należyte i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz prawidłowe przechowywanie prowadzonych przez siebie akt i dokumentów,

 2. prawidłowe gromadzenie materiałów potrzebnych do załatwienia sprawy, wyczerpujące ustalenie stanu faktycznego,

 3. znajomość i ścisłe stosowanie obowiązujących przepisów,

 4. przestrzeganie terminów przy załatwianiu spraw,

 5. przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej,

 6. przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej wraz z rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji dotyczącej postępowania z materiałami archiwalnymi,

 7. uzupełnianie kwalifikacji zawodowych w zakresie wykonywanych zadań na stanowisku pracy,

 8. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

 9. posługiwanie się powierzonym sprzętem i materiałami zgodnie z ich przeznaczeniem. 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku referenta


Miejsce pracy

Praca w budynku Urzędu Gminy, który nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (piętrowy budynek Urzędu nie posiada windy). Warunki pracy bezpieczne.

Stanowisko pracy

 • Praca biurowa na pełen etat.

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia Ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kolsko w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 % .


 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia),

 5. podpisane czytelnie przez kandydata i złożone na oddzielnych kartkach pisemne oświadczenia:

  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  

z pełni praw publicznych,

  • o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze referent zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym referent.


Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.


Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane przez podmiot wystawiający dokument, a w przypadku dokumentów wystawianych przez kandydata podpisane czytelnie przez niego.


10. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego  

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze referent”, w terminie do dnia 
18 października 2019 r. do godziny 1500, w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko

 osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12, 67 – 415 Kolsko (decyduje data wpływu

 do Urzędu).


11. Informacje dodatkowe:


 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa.

 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia będzie można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Kolsko, pokój nr 1 lub zostaną odesłane tradycyjną pocztą.

 4. Wójt Gminy Kolsko zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania

lub braku rozstrzygnięcia naboru,

 1. Dodatkowe informacje , można uzyskać pod numerem telefonu – 68 3524177.


Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kolsko oraz na tablicach Urzędu Gminy Kolsko.


Wójt Gminy informuje kandydatów, że oferty niekompletne tj. nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych dokumentów i danych wymaganych  w dokumentach oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu składania ofert.

Kolsko, 08.10.2019 r.

Zatwierdzam

Wójt Gminy Kolsko


Henryk Matysik
Załączniki

konkurs referent (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Angelika Zapf
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Angelika Zapf
Data wprowadzenia:2019-10-08 12:07:57
Opublikował:Angelika Zapf
Data publikacji:2019-10-08 12:11:13
Ostatnia zmiana:2019-10-08 12:11:18
Ilość wyświetleń:906

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij