Podstawa prawna: art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz.1764 z późniejszymi zmianami).

 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej lub pisemnej.
   
 2. Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informacje nie musi składać pisemnego wniosku.
   
 3. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje:
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
   
 4. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

  Jeżeli jednak termin ten nie jest możliwy do zrealizowania, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
   
 5. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

  W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.