Gmina działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 t.j. z późniejszymi zmianami). Gmina posiada osobowość prawną, samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. Gmina to wspólnota samorządowa, którą tworzą mieszkańcy gminy oraz odpowiednie terytorium. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.