Stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kolsko, znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy

w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków: od 1 do 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2020 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12, pok. nr 1., w godzinach od 7:30 do 15:00.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. z sierpnia 2020 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy Kolsko tych dokumentów. Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu, na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2020 r. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny – uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
– od września do grudnia 2020 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do
7 grudnia 2020 r., a wypłata do 21 grudnia 2020 r.
– od stycznia do czerwca 2021 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do
15 czerwca 2021 r., a wypłata do 30 czerwca 2021 r.

WAŻNE !!

Stypendium przyznawane na okres wrzesień – grudzień rozliczane jest przy pomocy rachunków, faktur i innych dowodów poniesionych kosztów pochodzących z okresu wrzesień – grudzień danego roku kalendarzowego, za okres ten uwzględnia się również faktury VAT, rachunki i inne dowody poniesienia kosztów zakupu podręczników i przyborów szkolnych związanych z procesem edukacyjnym z miesiąca lipca i sierpnia roku, w którym składany jest wniosek.

Stypendium przyznawane na okres styczeń – czerwiec rozliczane jest przy pomocy rachunków i faktur pochodzących z okresu styczeń – czerwiec danego roku kalendarzowego.


Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolsko w pok. nr 1 oraz pod nr tel. 68 352 11 13