UCHWAŁA NR XLVIII.259.2018
RADY GMINY KOLSKO

z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kolsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.) uchwala się:

STATUT GMINY KOLSKO
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kolsko,
2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kolsko,
3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Kolsko,
4) przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Kolsko,
5) komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy  Kolsko,
6) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kolsko,
7) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kolsko,
8) statucie – należy przez to rozumieć statut Gminy Kolsko
9) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Rozdział 2.
Gmina


§ 2. 1. Gmina położona jest w Powiecie Nowosolskim w Województwie Lubuskim i obejmuje obszar80,57 km2.
2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1: 100 000, stanowiąca załącznik do statutu.
3. Siedzibą Gminy i jej organów jest miejscowość Kolsko.
§ 3. 1. W celu wykonywania zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne i instytucje kultury.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 4. W celu odpowiedniego uhonorowania obywateli i instytucji za zasługi wniesione na rzecz rozwoju Gminy ustanawia się wyróżnienie honorowe – „Honorowe Obywatelstwo Gminy Kolsko”
§ 5. Regulamin przyznawania wymienionego w § 4 statutu tytułu, określa odrębna uchwała Rady.

Rozdział 3.
Jednostki pomocnicze Gminy


§ 6. 1. Ustala się następujące zasady tworzenia, łączenia i podziału jednostki pomocniczej:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia lub podziału jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy;
2) utworzenie, połączenie lub podział jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą;
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.
3. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§ 7. Jednostkami pomocniczymi Gminy utworzonymi w drodze uchwały Rady są sołectwa.
§ 8. 1.  Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.
3. Jednostki pomocnicze zarządzają i korzystają z mienia przekazanego im w użytkowanie zgodnie z obowiązującymi zasadami.
§ 9. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
§ 10. 1. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady sołtysowi, a w przypadku jego nieobecności wyznaczonemu przez niego członkowi rady sołeckiej. 
2. Sołtys (osoba go zastępująca) może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.


Rozdział 4.
Organizacja wewnętrzna Rady


§ 11. 1. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje.
2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
3. Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy przyjętym:
1) w pierwszym roku kadencji – w ciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia;
2) w latach następnych – na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem.
4. Rada może na bieżąco dokonywać zmian w planie pracy.
§ 12. Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) przewodniczący;
2) wiceprzewodniczący;
3) Komisja Rewizyjna;
4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
5) komisje stałe wymienione w statucie lub utworzone odrębną uchwałą Rady;
6) doraźne komisje do określonych zadań.
§ 13. 1. Rada powołuje - obok komisji wskazanych w § 12 pkt 3 i 4 Statutu - następujące stałe komisje:
1) Gospodarczą, Budżetu i Finansów;
2) Oświaty, Zdrowia,  Kultury i Sportu.
2. W skład każdej z komisji stałej wchodzi co najmniej 3 radnych, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień statutu.
3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład osobowy i zakres działania.
§ 14. Wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji.
§ 15. 1. Za całokształt organizacji pracy Rady odpowiedzialny jest jej przewodniczący.
2. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady;
2) przewodniczy obradom i czuwa nad ich przebiegiem;
3) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;
4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;
5) podpisuje uchwały Rady, protokoły z obrad sesji oraz inne pisma wychodzące od Rady;
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu;
7) przyjmuje skargi, wnioski, petycje i przekazuje je do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
8) koordynuje prace komisji;
3. Obsługę Rady zapewnia wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu.
4. Wójt zapewnia Radzie obsługę organizacyjno-techniczną oraz prawną, niezbędną do realizacji funkcji Rady, w tym przygotowanie dokumentacji, ekspedycję korespondencji oraz udostępnienie wyposażonych w odpowiedni sprzęt pomieszczeń.
§ 16. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swojej najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko.


Rozdział 5.
Tryb pracy Rady


I.  Sesje Rady
§ 17. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym statucie.
§ 18. 1. Rada oprócz uchwał może podejmować:
1) postanowienia proceduralne;
2) deklaracje – zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania;
3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie;
4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;
5) opinie;
6) stanowiska.
2. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli, opinii i stanowisk ma zastosowanie odpowiednio przewidziany w statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rada może postanowić o podjęciu aktów, o których mowa w ust. 1, bez zastosowania trybu określonego w ust. 2.
§ 19. 1.  Rada obraduje na sesjach:
1) zwyczajnych – zwoływanych w ustalonych dniach z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, zgodnie z uchwalonym rocznym planem posiedzeń;
2) nadzwyczajnych – zwoływanych w innych terminach niż określone zgodnie z  pkt 1;
3) uroczystych lub okolicznościowych – zwoływanych z innych ważnych powodów.
2. Do sesji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio § 20 oraz § 31 statutu.
II. Przygotowanie sesji
§ 20. 1.  Przygotowanie sesji przez przewodniczącego Rady obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad;
2) ustalenie czasu i miejsca obrad;
3) zaproszenie na sesję osób, których obecność jest wskazana bądź uzasadniona;
4) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dostarcza się radnym w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na wskazany przez radnego adres poczty elektronicznej;
5) dostarczenie radnym i wójtowi materiałów i projektów uchwał, o których mowa w pkt 4 najpóźniej:
a) na 5 dni kalendarzowych przed zwyczajną sesją Rady (tryb zwykły),
b) na 2 dni kalendarzowe przed nadzwyczajną sesją Rady (tryb pilny), przy czym w sytuacjach nadzwyczajnych termin ten może być krótszy.
2. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania
z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 7 dni przed sesją.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ze względu na zbyt dużą objętość materiałów, za zgodą
przewodniczącego Rady, materiały te podlegają zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy bez
przesyłania ich w formie papierowej. Radnych niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie telefonicznie lub
przesyła się wiadomość na podane przez nich adresy e-mail. Na wniosek radnych materiały te mogą być
przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępnione do wglądu w Urzędzie.
4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Rady powinno być podane do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy. Na wniosek przewodniczącego Rady do informacji umieszczonej w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy załącza się projekty uchwał, sprawozdania i informację.
5. Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i ust. 2 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu
powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.
6. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i ust. 2 Rada może postanowić o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia, nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu otwarcia sesji. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
III. Przebieg sesji
§ 21. 1. Przewodniczący Rady informuje radnych i zebranych gości, że sesja jest utrwalana i transmitowana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 22. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

 ... >>>